600x400–  Vi planerar att Norrköpings nya resecentrum kommer att ha järnvägsspåren och tågplattformarna i ett upphöjt läge ovan mark, säger projektledare Michael Porath. Syftet med det är att undvika att spåren skapar en barriär genom staden. Istället kommer staden att fortsätta under spåren med korsande gator i markplan. Genom att ha perrongerna i ett upphöjt läge kan vi nyttja marken mer effektivt och skapa cykelparkering, bilparkering, lokaler för kollektivtrafikresenärer, butiker, restauranger och andra kommersiella verksamheter i markplan.

Inför Trafikverkets arbete med järnvägsplan för Ostlänken har vi på Stadsbyggnadskontoret gjort en förstudie som visar hur kollektivtrafiken skulle kunna fungera i vårt framtida resecentrum. Syftet är att säkerställa att det är tekniskt möjligt att tillgodose de funktionella krav som ställs på anläggningen.  PM:et handlar alltså om vilka funktioner som resecentrumet ska ha, frågor om utseende och arkitektur diskuteras inte.

Från tågplattformarna kommer det att finnas trappor, rulltrappor och hissar till markplanet, där man snabbt kan nå buss- och spårvagnshållplatser, cykelparkering och bilparkering. Bytestiderna mellan tåg och gång-/cykel-/busstrafik ska vara mindre än 3 minuter och vi vill att bytesvägarna vara gena, bekväma och väderskyddade.

–  I förstudien planeras för fem dubbelriktade spårvagnshållplatser och 15-20 busshållplatser för ledbussar, säger Michael. Det kan tyckas som om vi tar i lite väl mycket men anläggningen måste vara möjlig att bygga ut successivt så att den håller i minst 100 år.

Allt kommer naturligtvis inte att byggas direkt men prognoserna tyder på att Norrköping före nästa sekelskifte kommer att ha mer än 300 000 invånare. Vi måste planera för det och vårt nya Resecentrum måste klara av att byggas ut för att möta den utvecklingen.

–  I förstudien planeras för fyra spårvagnslinjer i Norrköping, mot dagens två spår. Vi vet inte hur spårvägstrafiken kommer att se ut i framtiden men vi får göra antaganden i våra planer. Kommunen har precis startat upp EU-projektet ”Framtidens Resor i Norrköping” tillsammans med Region Östergötland och Östgötatrafiken. I det arbetet kommer en ordentlig kravspecifikation för Resecentrum att skapas och därigenom kommer vi att få en bättre bild av hur vår kollektivtrafik kan komma att fungera i framtiden.

Om du är intresserad av mer information om hur vi ser på funktionella krav på vårt nya resecentrum kan du läsa hela PM:et här.