Våren 2016 höll trafikverket samråd angående spårlinjen för Ostlänkens delsträcka Stavsjö-Loddby. Efter fortsatt utredningsarbete finns nu ett nytt förslag för den nya järnvägsdragningen. I det nya förslaget dras järnvägen i en längre tunnel genom Kolmården.

trafikverkets webbplats hittar du kartor och annat material som förklarar och visar förslaget samt via vilka kontaktvägar du kan lämna synpunkter.